రాగి & ఇత్తడి

మిశ్రమం ఉక్కు

మిశ్రమం ఉక్కు

మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి